Terug

Privacy beleid

Privacy beleid

Julia Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens om je privacy te waarborgen. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geworden. Julia Coaching zal indien noodzakelijk je gegevens alleen met jouw toestemming delen met derden.

Als je gebruik maakt van onze diensten dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via de e-mail. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Julia Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Julia Coaching verwerkt persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij je gegevens:

Julia Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan één jaar na afloop van de laatst genoten coachsessie. Wel is Julia Coaching net als elke ondernemer wettelijk verplicht administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Beveiliging

Julia Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Julia Coaching kun je contact opnemen met de eigenaar van Julia Coaching, Hülya Yeral, via het algemene telefoonnummer: 06-17975475 of via info@juliacoaching.nl .

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. BEDRIJFSOMSCHRIJVING

Julia Coaching richt zich op coaching(-trajecten) op basis van NLP-technieken. In de sessies worden deze technieken ingezet om persoonlijke ontwikkeling en gedragsveranderingen in de meest ruime zin van het woord te ondersteunen. De cliënt leert door bewustwording meer over eigen keuzepatronen en wordt geholpen hier keuzes te maken die dichter bij de wensen of doelen van de cliënt staat. Deze wensen en doelen worden bij de aanvang van een coaching traject als coachvragen geformuleerd.

Julia Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77798600

 

2. DEFINITIES

Opdrachtnemer
Julia Coaching

Opdrachtgever
De (rechts)persoon die van de, door de opdrachtnemer, aangeboden diensten gebruikmaakt.

Diensten
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en/of werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Deze werkzaamheden dienen verband te houden met de opdracht, in de ruimste zin van het woord. Hierbij staat het belang van de cliënt centraal en wordt gehandeld vanuit integriteit volgens de gedragscode van NOBCO.

Aanbieding
Elk voorstel van de opdrachtnemer, gericht op de opdrachtgever, diens werkgever of rechtspersoon.

Overeenkomst
Elke afspraak die tot stand komt naar aanleiding van een aanbieding. Deze afspraak wordt vastgesteld tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierin worden alle te verlenen diensten in opgenomen, in de vorm van actuele coaching-vraagstukken.

 

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De in dit document beschreven algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen, waarbij in het kader van coaching, diensten worden aangeboden of geleverd. Afwijkingen zijn enkel en alleen geldig wanneer deze door de opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn overeengekomen en geaccordeerd. Ook gelden deze algemene voorwaarden ook voor aanvullende-en-vervolg –opdrachten.

 

4. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

Iedere aanbieding wordt gecommuniceerd met een maximale geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij door de opdrachtnemer expliciet een andere duur wordt vermeld. Na dit termijn heeft de opdrachtnemer geen verplichting tot het aanvaarden van de overeengekomen bindende voorwaarden.

Iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand door een wederzijds akkoord, digitaal of in geschrifte. De opdrachtnemer bevestigd door middel van E-Mail, WhatsApp, sms of middels een telefoongesprek, de afspraak of afspraken.

Indien wenselijk stelt de opdrachtnemer een schriftelijk exemplaar, voorafgaand aan de opdracht., zodat deze geaccordeerd retour gestuurd kan worden ter bevestiging. Mondelinge afspraken zijn geldig wanneer deze zijn bevestigd door middel van WhatsApp of email.

 

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Ten alle tijden voert de opdrachtnemer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting heeft met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Echter kan deze derhalve niet worden aangesproken vanuit resultaatsverplichtingen.

De opdrachtnemer staat het vrij om naar eigen inzichten bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, wanneer dit ten goede komt bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, welke noodzakelijk zijn of waarvan redelijkerwijs is te constateren is dat deze gegevens nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft de opdrachtnemer het recht om extra geleden kosten, volgens de huidige tarieven, in rekening te brengen. Tot slot staat is de opdrachtnemer in dit geval gerechtigd de overeenkomst op te schorten.

 

6. GEHEIMHOUDING

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding in het kader van coaching-sessies. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na het beëindigen van de overeenkomst, om welke reden dan ook, onverminderd van kracht. Echter kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Hierbij worden dan duidelijke afspraken gemaakt, met wederzijds goedvinden en bevestigd per email of in geschrifte.

In een geval van dreiging of gevaar, voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever of de samenleving, behoud de opdrachtnemer het recht om de geheimhouding te doorbreken om het mogelijk te maken de bevoegde en daarvoor bestemde instanties in te lichten.

De opdrachtnemer kan bij wet of door een daarvoor bevoegde instantie verzocht worden om openbaarmaking van gegevens die vertrouwelijk van aard zijn of onder de geheimhouding vallen. Wanneer de opdrachtnemer zich niet kan beroepen op het verschoningsrecht, is deze verplicht om het verzoek te honoreren. In dit geval kan de opdrachtnemer niet gehouden worden aan schadeloosstelling of een schadevergoeding.

Bij bevestiging van de overeenkomst wordt akkoord gegeven op de inhoud en voor deze algemene voorwaarden. Daarmee geeft de opdrachtgever alsmede toestemming NAW-gegevens, telefoonnummer en email-adres te gebruiken voor administratieve verwerking in het klantenbestand van de opdrachtnemer. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor administratiedoeleinden en, in het geval van het email adres, het verzenden van communicatie-uitingen.

 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder kennisgeving aan de opdrachtnemer en zonder expliciete toestemming worden gedeeld, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bij derden ter kennis worden gebracht. Wanneer hier wel expliciete toestemming is overeengekomen, mogen de betreffende gegevens zoals werkboeken, opdrachten, e-boeken, informatieve- Word-of-pdf –bestanden, worden gedeeld met een duidelijke bronvermelding. Verkoop van materiaal of kennis is in geen enkel geval toegestaan.

 

8. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

In de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer staat de duur van het coachtraject vastgesteld. Echter kan deze ten alle tijden, met wederzijds goedvinden, door beide partijen worden verlengd of worden beëindigd.

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang wanneer:

 • De einddatum van de overeenkomst is verstreken;
 • Door de opdrachtnemer de overeenkomst wordt ontbonden;
 • Met wederzijds goedvinden de overeenkomst wordt ontbonden;
 • Een faillietverklaring of surseance van betaling van de opdrachtgever voordoet;

Het beëindigen van de overeenkomst staat los van de eerder overeengekomen financiële verplichtingen. Deze blijven onverminderd van kracht.

De opdrachtgever dient, de door de opdrachtnemer te leveren diensten, binnen een jaar na de overeenkomst afnemen. Wanneer deze termijn wordt overschreden vindt in geen enkel geval restitutie plaats over de niet afgenomen diensten.

 

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen dienen na genoten sessie per bank of contant voldaan te worden, op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze en valuta. Wanneer na het verstrijken van de 14 dagen het totaalbedrag niet voldaan is, is de opdrachtgever in verzuim. In geval van faillissement, liquidatie of surseance van de betaling van de opdrachtgever, behoud opdrachtnemer zich tot het recht om alle vorderingen en verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk op te eisen.

Bij verzuim van betaling of een niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en behoudt de opdrachtnemer, zoals aangegeven in artikel 8, het recht de uitvoering van de overeenkomst per onmiddellijke ingang te stoppen. Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vorderingen of overige financiële verplichtingen. Indien de vordering door de opdrachtnemer uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, is de opdrachtgever ook verschuldigd om zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te betalen die met een dergelijk incassotraject gemoeid zijn.

Wanneer de opdrachtgever bezwaren heeft aangaande een ontvangen factuur dient dit, uiterlijk binnen twee weken na de ontvangst, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de opdrachtnemer.

 

10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

De opdrachtgever heeft het recht om deelname van een training of coaching-sessie, schriftelijk of per email, te annuleren. Bij de annulering van een coaching traject, training of daaraan verwante werkzaamheden, binnen 5 werkdagen voor de aanvang, dient de opdrachtgever 100% van het overeengekomen tarief te voldoen. Bij een annulering, langer dan 5 werk dagen voor aanvang, maar minder lang dan 1 maand voor de aanvang, dient de opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief te voldoen. Wanneer een coaching-sessie of training tijdens de deelname beëindigd wordt door de opdrachtgever, heeft deze geen recht op terugbetaling.

Ten alle tijden heeft de opdrachtnemer het recht om een cliënt te weigeren of een afspraak te annuleren, zonder verdere opgaaf van redenen. De opdrachtnemer bevestigt een annulering of weigering per e-mail en betaalt 100% van het tot dan toe door de opdrachtgever betaalde bedrag terug. Hiermee is automatisch de overeenkomst beëindigd en vervallen verdere verplichtingen en afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

11. HET VERZETTEN VAN AFSPRAKEN

Verzetten van een afspraak is mogelijk wanneer dit bijtijds wordt gemeld, dit kan per e-mail of telefonisch. Wanneer dit 24 uur voorafgaand aan de afspraak gebeurd, of de afspraak moet in tijd verzet worden, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Wanneer dit tussen 24 en 12 uur voorafgaand aan de afspraak gebeurd, wordt 50% in rekening gebracht. Een afspraak 12 uur voorafgaand aan de afspraak verzetten kan, maar dan wordt er 100% in rekening gebracht. De opdrachtgever is verplicht deze te betalen. De tijd van de geannuleerde of verzette afspraak wordt verder niet in rekening gebracht.

Wanneer een opdrachtnemer niet verschijnt op een gepland gesprek worden de totale kosten van de sessie in rekening gebracht en is het voor de opdrachtgever verplicht om deze te betalen.

De opdrachtnemer behoud het recht een afspraak te annuleren of verzetten, wanneer er reden is waardoor niet naar behoren uitvoering kan gegeven worden aan de overeenkomst. De opdrachtnemer is niet verplicht hierover uitleg te verschaffen.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid voor schade bij de opdrachtnemer is beperkt tot noodzakelijke extra kosten, wanneer doordat een ander de onvoltooide opdracht afmaakt. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor een opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst. Tot slot is elke aansprakelijkheid rondom bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade die de opdrachtgever lijdt of heeft geleden, ten gevolge van beslissingen of handelingen naar aanleiding van, of tijdens een coaching-traject, training of opdracht. De opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

 

13. KLACHTENPROCEDURE

Mocht een opdrachtgever of deelnemer een klacht willen indienen kan dat via geschrift of e-mail. Hier wordt, naar alle redelijkheid, zo snel mogelijk op gereageerd. De opdrachtnemer dient ten alle tijden inspanning te verrichten, om samen met de opdrachtgever tot een oplossing te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt een onafhankelijke derde partij ingeschakeld. De derde partij kan een gezamenlijk gekozen mediator zijn en de uitspraak van deze derde is in dat geval bindend. Klachten worden geregistreerd en maximaal drie jaar bewaard. Bij geschillen geldt dat op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtnemer, het Nederlands recht van toepassing is.

 

14. GRATIS SESSIE

Een (potentiele) opdrachtgever kan door middel van het contactformulier op de website contact opnemen om gebruik te maken van een gratis sessie. Dit is geldig bij de afname van drie sessies. Aan het einde van de eerste sessie wordt dan aangegeven door de opdrachtgever of het wenselijk is om verder te gaan en wordt in de mogelijkheid gebracht om zich in te schrijven voor deze actie. Wordt er gebruik gemaakt van dit aanbod, dan dient de opdrachtgever sessie één en twee te betalen, direct na de afloop van de sessie. De inschrijving hiervoor geschied met een formulier. Deze actie is onverminderd bruikbaar na afronding van de drie sessies en hier kan dus zo vaak gebruik van gemaakt worden als wenselijk is. Het staat de opdrachtnemer vrij om deze actie naar eigen inzicht, specifieke wensen of omstandigheden aan te passen.

We gebruiken cookies om u de beste ervaring te geven. Cookie beleid

Preloader image